Over de faculteit

Missie

De faculteit 3mE leidt ge├źngageerde ingenieurs en promovendi op, en voert grensverleggend wetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van werktuigbouwkunde, maritieme techniek, technische materiaalwetenschappen. 3mE is het voorbeeld van een dynamische en innoverende faculteit, met een leidende Europese rol, die een aanwijsbare economische en maatschappelijke bijdrage levert.

Directie 3mE

De decaan is eindverantwoordelijke voor 3mE. Het Management Team ondersteunt hem hierin.

Onderdeelcommissie

De Onderdeelcommissie (OdC) is een commissie van de Ondernemingsraad (OR). De OdC krijgt op grond van art.15 lid 3 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en volgens het Instellingsbesluit van de OR, de bevoegdheid tot het plegen van overleg met degene die de leiding heeft van het betrokken onderdeel. Dat betekent dat de rechten en bevoegdheden van de OR ten aanzien van aangelegenheden van het onderdeel, met uitzondering van tot het voeren van rechtsgedingen, overgaan naar de OdC, tenzij de OR besluit een bepaalde aangelegenheid zelf te behandelen. Het functioneren van de OdC vertoont dus grote gelijkenis met het functioneren van een OR.

Facultaire Studentenraad

De StudentenRaad van de Technische Universiteit Delft bestaat sinds 1 september 1997. Zij vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de studenten op deze universiteit en bestaat uit tien leden.
De Studentenraad heeft instemmingsrecht over faculteits-, onderwijs- en examenreglement en adviesrecht over het begrotingsplan.

Commissies

Om de directie te adviseren is een aantal commissies ingesteld.

  • De Examencommissie. Per opleiding is een examencommissie ingesteld. Deze regelt de gang van zaken bij het afleggen van de examens en is belast met de vaststelling van de Examenuitslagen. Aan de Examencommissie kunnen ook verzoeken worden gericht tot het volgen van afwijkende programma's, inschaling in de studie etc.
  • De Opleidingscommissie. Per opleiding is een opleidingscommissie ingesteld. Deze adviseert de opleidingsdirecteur en de decaan over de onderwijsprogramma's en de studielast voor de verschillende jaren van de studie.
Naam auteur: webredactie 3mE
© 2017 TU Delft

Metamenu